1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory na štadióne MŠK, Športová č. 945 Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS)

-          nebytový priestor na prízemí o výmere cca. 60 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 50€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 27.3.2024 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Priestory na obhliadku sú k dispozícii v pondelok až v piatok v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

 

* * * * * * * * *

Kostelný a Vajda rozosmiali divákov politickým humorom

Jedným zo spôsobov, ako si mohli nadšenci divadla spríjemniť siedmy február, bolo zájsť do Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste na komediálne predstavenie Lord Norton a sluha James.

Hlavné úlohy si zahrali Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda. Dvojicu uviedla na javisko nahrávka, ktorá naznačila divákom, v akom duchu sa bude niesť celá hra. Prvky komediálneho žánru sa začali prejavovať hneď potom, ako sa Kostelného postava prezliekla z lekárskeho plášťa do kostýmu lorda. Sluha James v tom momente ožil a začal svojho pána obskakovať, hoci Norton ho zjavne celý život len ponižoval.

Dynamika predstavenia sa odvíjala podľa toho, ako dvojica hercov dokázala navzájom reagovať na svoje repliky, prípadne aj omyly. Najväčší divácky úspech jednoznačne zožínali výsmešné narážky na politikov, ktorými Kostelný a Vajda reflektovali najnovšie kauzy na politickej scéne i nedostatočné financovanie kultúrnych podujatí. Na zdôraznenie si herci následne sami prestavali rekvizity na javisku.

Až na záver vyplynulo, že celý dej sa odohrával v psychiatrickom ústave, kam Jamesa napokon dohnalo Nortonovo správanie aj nečakaná smrť. Sluha sa však nedokázal bez svojho pána zaobísť, tak sa zaňho pravidelne prezliekal jeho ošetrovateľ.

Komédia Lord Norton a sluha James zažila svoju premiéru prvýkrát pred dvadsiatimi rokmi. V novom hereckom zložení a s pozmenenými dialógmi sa opäť objavila na divadelných doskách minulé leto. Odvtedy Kostelný a Vajda cestujú po celom Slovensku, aby legendárna hra nezapadla prachom a diváci nezabudli hľadať v akejkoľvek situácii aj humor.

Dominika Chrastová

"Spája nás kultúra/Łączy nas kultura"

Warsztaty artystyczne

68 osób uczestniczyło w 3 dniowych warsztatach artystycznych, które odbyły się od piątku do niedzieli (17 – 19 listopad br.) w CUBUS w ramach projektu p/n „Łączy nas kultura”. Partnerami mikroprojektu realizowanego od czerwca br. są Gminny Ośrodek w Łodygowicach i Dom Kultury w KysuckiemNovymMiescie na Słowacji.

W warsztatach uczestniczyła 30 osobowa grupa naszych południowych sąsiadów Słowaków oraz mieszkańcy Gminy Łodygowice. Zajęcia realizowano w trzech grupach tematycznych: bibułkarstwo, decoupaqe i wikliniarstwo. Łącznie 18 godzin warsztatowych, które przyniosły wiele pożytku i zaowocowały wspaniałymi pracami. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową.

Serdecznie dziękujemy instruktorom prowadzącym warsztaty: Pani Barbarze Dudzik ( bibułka ), Pani Iwonie Rusin ( decoupaqe ) oraz Państwu Alinie i Andrzejowi Fijak ( wiklina ).

Mamy nadzieję, że przynajmniej część uczestników będzie kontynuować pracę i dalej rozwijać nabyte umiejętności !

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/kolejny-etap-realizacji-mikroprojektu-laczy-nas-kultura-364.html

 

 

Koncert „Łączy nas kultura”

26 sierpnia br. w piękną słoneczną sobotę w parku pod Zamkiem w Łodygowicach odbył się koncert dwóch orkiestr dętych. Koncert zgromadził liczną rzeszę publiczności, która gromkimi brawami nagradzała młodych muzyków. Najpierw zagrała łodygowicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a potem na scenie wspólnie koncertowali muzycy dwóch orkiestr i ta część podobała się publiczności najbardziej. Na koniec na estradzie pozostała „Nova Kysuicanka” dechowkara ze Słowacji, która ma w swoim granie solistów więc przy dźwiękach melodyjnych słowackich piosenek widzowie ruszyli w tany! Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim. Koncert „Łączy nas kultura” odbył się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Interreg V-A Polska – Słowacja, a  wspólnie wykonane utwory polskie i słowackie były efektem warsztatów muzycznych, w których obie orkiestry uczestniczyły w czerwcu br.

Poniżej garść informacji o naszych gościach:

„Nova Kysucanka” powstała w 2004 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w KysuckimNovymMescie. Od początku funkcję kapelmistrza pełni Stefan Zabojnik. Większość część orkiestry to absolwenci średniej szkoły zawodowej w KysuckimNovymMeście. Największe sukcesy orkiestry to dwukrotnie uzyskane  „Złote pasmo” w 2012 i 2017 roku w Przeglądzie Orkiestr” w Tvardosinie”

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/koncert-laczy-nas-kultura-349.html

 

 

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA TALENTŮ ANEB JABLUNKOVSKÝ JARMARK

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z FMP, program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika na projekt „Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“.

Dne 31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, ke schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl rozvinout již započatou vzájemnou spolupráci mezi oběmi subjekty, poznat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úkolem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rámci Jablunkovského jarmarku vytvořit kontakty v oblasti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské hranice tyto kontakty upevňovat, aby přeshraniční spolupráce byla aktivní. Naplněním cíle projektu dojde ke kulturní a společenské výměně mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu.

Hlavní aktivity projektu:

  • uspořádání výstavy fotografií a obrazů v Jablunkově – červenec,
  • akce Jablunkovský jarmark – červenec,
  • uspořádání výstavy fotografií v Kysuckém Novém Mestě – srpen,
  • účast na akci partnera „Kysucký naj guláš2018“ (ukázka hasičské techniky) – září,
  • vytvoření společného propagačního materiálu – kalendárium akcí 2019 obou partnerských měst – září,
  • závěrečné shrnutí projektových aktivit a zakončení projektu – říjen.

Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financováno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR (15%).

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky v zmysle § 117 zák,č.343/2015 Z..z  a podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestské kultúrno-športové stredisko

Litovelská 871,  024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: František Mrmus

Tel.: 0903 654 809

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

webové sídlo: www.mkss.sk

 

Názov zákazky: Obstaranie kompletných dresových sád

Projekt – Podpora rozvoja športu 2018 – Podprogram č. 4

Hlavný kód CPV: 37400000-2

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 2032€

Podmienky financovania:

Z dotácie ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Podprogram č. 4 a 5 % spoluúčasti VO

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok!

Typ zmluvy: objednávka

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota predkladania ponúk do: 19.06.2018 do 12.00 hod.

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lehota dodania predmetu zákazky:

Do: 15.7.2018

Podmienky účasti:

Uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

Predložením referencií minimálne 5 futbalových klubov

Predložením cenovej ponuky

Splnenie požiadavky obstarávateľa (viď kritéria na hodnotenie ponúk)

Predloženie certifikátu deklarujúceho žiadané materiálové zloženie a zhodu o zdravotnej nezávadnosti v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou podľa STN 80 0055. /zhoda vlastností  produktu s Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením, par. 4 ods 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z.

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Cena

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna vyjadrená v Eurách.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

-          Cena celkom bez DPH

-          Výška DPH

-          Cena celkom s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

V cene musia byť zahrrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu obstarávania.

Opis predmetu zákazky:

Nákup dresov podľa priloženého zoznamu

Spôsob určenia ceny:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predpokladať.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podať námietky.

Príloha: Zoznam požadovaného tovaru

Dátum zverejnenia výzvy: 13.6.2018

Otváranie obálok: 20.6. 2018

Čítať celý článok...

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie