1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ponuka nebytových priestorov

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Oškerda, Oškerda č. 91 (v správe MKŠS) o rozlohe: 68m2 v cene 20 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kancelárske a skladové priestory a podnikanie, za podmienok:

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky s popisom činnosti je nutné doručiť najneskôr do 15. 11. 2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

*************************************************************************************

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Oškerda, Oškerda č. 91 (v správe MKŠS) o rozlohe: 210m2 v cene 20 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kancelárske a skladové priestory a podnikanie, za podmienok:

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky s popisom činnosti je nutné doručiť najneskôr do 15. 11. 2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Ponuka nebytových priestorov

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Oškerda, Oškerda č. 91 (v správe MKŠS) o rozlohe: 68m2 v cene 20 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kancelárske a skladové priestory a podnikanie, za podmienok:

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky s popisom činnosti je nutné doručiť najneskôr do 15. 11. 2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

***********************************************************************************************************

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Oškerda, Oškerda č. 91 (v správe MKŠS) o rozlohe: 210m2 v cene 20 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kancelárske a skladové priestory a podnikanie, za podmienok:

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky s popisom činnosti je nutné doručiť najneskôr do 15. 11. 2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

***********************************************************************************************************

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          v suteréne DK o výmere 10 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 30€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 29.11.2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

***********************************************************************************************************

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Kine Kysuca Kysucké Nové Mesto, ul. Hviezdoslavova (v správe MKŠS) o rozlohe: kultúrno-spoločenské priestory 170m2 v cene 20 €/rok/m2, sociálne a ostatné priestory o výmere 68m2 v cene 10 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kultúrno-športový účel, za podmienok:

-          raz ročne sa bude v priestoroch konať trojdňová výstava drobnochovateľov

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky s popisom činnosti je nutné doručiť najneskôr do 31. 12. 2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako „ZVO“)

 

 1. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Mestské kultúrno športové stredisko

Sídlo: Litovelská č.871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Štatutárny zástupca:  Mgr. Juraj Čierňava, riaditeľ

IČO: 35994061

DIČ: 2020559816

Tel.:  041 4212241/0903560530

E-mail:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Internetová stránka: www.mkss.sk

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Čadca, expozitúra Kysucké Nové Mesto

IBAN: SK97 0200 0000 0000 1943 6322

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Juraj Čierňava

Telefón: 0903560530

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 1. 2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: osobne alebo poštou na adresu MKŠS,Litovelská č.871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto, e-mailom - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 2. 3. Predmet obstarávania:Nákup časomiery na základe projektu „Program podpory lokálnych komunít“.
 3. 4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Objednávka.

 1. 5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Základné požiadavky na zobrazovací panel:

-          Panel by mal zobrazovať videosekvencie, informácie ...

-          Outdoorové riešenie s dostatočnou svietivosťou

-          Jednoduchá montáž a demontáž bez nutnosti demontovať montážny rám.

-          Magnetické upevnenie kabinetov, panel má byť čo najbližšie pri stene, max vzdialenosť prednej plochy 15cm

-          Využiteľnosť aj ako scoreboard pre hádzanú, florbal, hokejbal...

-          Programy pre hádzanú, florbal, hokejbal

-          Dodanie rámu s kolieskami pre mobilnú inštaláciu s možnosťou aj zavesenia

-          Veľkosť panelu 2x1m (+/- podľa veľkosti kabinetov)

-          Rozlíšenie RGB 5mm – plnofarebná

-          klaksón

-          Napájanie 1 fázovým prúdom 230V/50Hz 16A

-          Maximálna hmotnosť aj s rámom na stenu 50kg

Požiadavky na spôsob ovládania zobrazovania:

-          Z počítača (súčasť dodávky) z HDMI výstupu

-          Z kamery HDMI alebo DVI vstup

-          Z USB kľúča – automatické prehrávanie

-          Možnosť využívať aj screenmirroring z tabletu alebo smartfónu

-          Možnosť ovládanie notebooku cez vlastnú wifi tabletom alebo smartfónom

-          Tablet a smartfón nie je súčasťou ponuky

 

Súčasť dodávky s panelom:

-          Panel RGB outdoor s rastrom max 5mm, rozmer 2x1m

-          Hliníkový rám na stenu s magnetickým upevnením kabinetov

-          Hliníkový rám s kolieskami na mobilnú inštaláciu napríklad v športovej hale

-          Videoprocesor so systémom NovaStar

-          Riadiaci notebook

 1. 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6850,00 Eur bez DPH
 2. 7. Miesto dodania predmetu zákazky: Litovelská 871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 3. 8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30.10.2021
 4. 9. Financovanie predmetu zákazky: Z rozpočtu Mestského kultúrno športového strediska KNM kde bol na základe dohody v rámci projektu “Program podpory lokálnych komunít“ nadáciou COOP Jednota zaslaný príspevok vo výške 6000,00 €

10. Lehota na predloženie ponuky: 24.9.2021 vrátane

11. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Najnižšia cena

13. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,  telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponúka. Priložiť  výpis z obchodného alebo živnostenského registra, ktorý slúži ako doklad na preukázanie oprávnenia, že môže poskytovať resp. dodávať predmet obstarávania.
 2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených kritérií – príloha č.1)
 3. Vyhlásenie uchádzača /záujemcu  (príloha č. 2)

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom objednávky ďalšie doklady:

-       Návrh objednávky podľa bodu 4 tejto výzvy.

-       Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.

-       S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka.

-       Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí.

-       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

-       Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky:Nákup časomiery na základe projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

 

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

E-mail kont. osoby:

Telefón kont. osoby:

 

P. č.

Položky predmetu obstarávania

MJ

Množstvo MJ

Cena za všetky MJ bez DPH

Výška DPH

20%

(za všetky MJ)

Cena celkom vrátane DPH – konečná cena

(za všetky MJ)

 

 

 

 

 

 

Cena celkom za celý predmet zákazky:

 

 

 

Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

 

 

 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača / záujemcu)

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU

Uchádzač/záujemca : (obchodný názov, sídlo, IČO)

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

 1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: Nákup časomiery na základe projektu „Program podpory lokálnych komunít“, ktoré určil verejný obstarávateľ.
 2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
 3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
 5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
 6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................

( vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako „ZVO“)

 

 1. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Mestské kultúrno športové stredisko

Sídlo: Litovelská č.871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Štatutárny zástupca:  Mgr. Juraj Čierňava, riaditeľ

IČO: 35994061

DIČ: 2020559816

Tel.:  041 4212241/0903560530

E-mail:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Internetová stránka: www.mkss.sk

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Čadca, expozitúra Kysucké Nové Mesto

IBAN: SK97 0200 0000 0000 1943 6322

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Juraj Čierňava

Telefón: 0903560530

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 1. 2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: osobne alebo poštou na adresu MKŠS,Litovelská č.871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto, e-mailom - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 2. 3. Predmet obstarávania:Nákup časomiery na základe projektu „Program podpory lokálnych komunít“.
 3. 4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Objednávka.

 1. 5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Základné požiadavky na zobrazovací panel:

-          Panel by mal zobrazovať videosekvencie, informácie ...

-          Outdoorové riešenie s dostatočnou svietivosťou

-          Jednoduchá montáž a demontáž bez nutnosti demontovať montážny rám.

-          Magnetické upevnenie kabinetov, panel má byť čo najbližšie pri stene, max vzdialenosť prednej plochy 15cm

-          Využiteľnosť aj ako scoreboard pre hádzanú, florbal, hokejbal...

-          Programy pre hádzanú, florbal, hokejbal

-          Dodanie rámu s kolieskami pre mobilnú inštaláciu s možnosťou aj zavesenia

-          Veľkosť panelu 2x1m (+/- podľa veľkosti kabinetov)

-          Rozlíšenie RGB 5mm – plnofarebná

-          klaksón

-          Napájanie 1 fázovým prúdom 230V/50Hz 16A

-          Maximálna hmotnosť aj s rámom na stenu 50kg

Požiadavky na spôsob ovládania zobrazovania:

-          Z počítača (súčasť dodávky) z HDMI výstupu

-          Z kamery HDMI alebo DVI vstup

-          Z USB kľúča – automatické prehrávanie

-          Možnosť využívať aj screenmirroring z tabletu alebo smartfónu

-          Možnosť ovládanie notebooku cez vlastnú wifi tabletom alebo smartfónom

-          Tablet a smartfón nie je súčasťou ponuky

 

Súčasť dodávky s panelom:

-          Panel RGB outdoor s rastrom max 5mm, rozmer 2x1m

-          Hliníkový rám na stenu s magnetickým upevnením kabinetov

-          Hliníkový rám s kolieskami na mobilnú inštaláciu napríklad v športovej hale

-          Videoprocesor so systémom NovaStar

-          Riadiaci notebook

 1. 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6850,00 Eur bez DPH
 2. 7. Miesto dodania predmetu zákazky: Litovelská 871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 3. 8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30.10.2021
 4. 9. Financovanie predmetu zákazky: Z rozpočtu Mestského kultúrno športového strediska KNM kde bol na základe dohody v rámci projektu “Program podpory lokálnych komunít“ nadáciou COOP Jednota zaslaný príspevok vo výške 6000,00 €

10. Lehota na predloženie ponuky: 24.9.2021 vrátane

11. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Najnižšia cena

13. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,  telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponúka. Priložiť  výpis z obchodného alebo živnostenského registra, ktorý slúži ako doklad na preukázanie oprávnenia, že môže poskytovať resp. dodávať predmet obstarávania.
 2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených kritérií – príloha č.1)
 3. Vyhlásenie uchádzača /záujemcu  (príloha č. 2)

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom objednávky ďalšie doklady:

-       Návrh objednávky podľa bodu 4 tejto výzvy.

-       Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.

-       S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka.

-       Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí.

-       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

-       Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky:Nákup časomiery na základe projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

 

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

E-mail kont. osoby:

Telefón kont. osoby:

 

P. č.

Položky predmetu obstarávania

MJ

Množstvo MJ

Cena za všetky MJ bez DPH

Výška DPH

20%

(za všetky MJ)

Cena celkom vrátane DPH – konečná cena

(za všetky MJ)

 

 

 

 

 

 

Cena celkom za celý predmet zákazky:

 

 

 

Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH,

ak uchádzač nie platcom DPH, v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

 

 

 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

 

 

(Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača / záujemcu)

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU

Uchádzač/záujemca : (obchodný názov, sídlo, IČO)

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

 1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: Nákup časomiery na základe projektu „Program podpory lokálnych komunít“, ktoré určil verejný obstarávateľ.
 2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
 3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
 5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
 6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................

( vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

 

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

 

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory na štadióne MŠK, Športová č. 945 Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS)

-          nebytový priestor na prízemí o výmere cca. 60 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 25€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 25.6.2021 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Priestory na obhliadku sú k dispozícii v pondelok až v piatok v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie