1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Spája nás kultúra/Łączy nas kultura"

Warsztaty artystyczne

68 osób uczestniczyło w 3 dniowych warsztatach artystycznych, które odbyły się od piątku do niedzieli (17 – 19 listopad br.) w CUBUS w ramach projektu p/n „Łączy nas kultura”. Partnerami mikroprojektu realizowanego od czerwca br. są Gminny Ośrodek w Łodygowicach i Dom Kultury w KysuckiemNovymMiescie na Słowacji.

W warsztatach uczestniczyła 30 osobowa grupa naszych południowych sąsiadów Słowaków oraz mieszkańcy Gminy Łodygowice. Zajęcia realizowano w trzech grupach tematycznych: bibułkarstwo, decoupaqe i wikliniarstwo. Łącznie 18 godzin warsztatowych, które przyniosły wiele pożytku i zaowocowały wspaniałymi pracami. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową.

Serdecznie dziękujemy instruktorom prowadzącym warsztaty: Pani Barbarze Dudzik ( bibułka ), Pani Iwonie Rusin ( decoupaqe ) oraz Państwu Alinie i Andrzejowi Fijak ( wiklina ).

Mamy nadzieję, że przynajmniej część uczestników będzie kontynuować pracę i dalej rozwijać nabyte umiejętności !

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/kolejny-etap-realizacji-mikroprojektu-laczy-nas-kultura-364.html

 

 

Koncert „Łączy nas kultura”

26 sierpnia br. w piękną słoneczną sobotę w parku pod Zamkiem w Łodygowicach odbył się koncert dwóch orkiestr dętych. Koncert zgromadził liczną rzeszę publiczności, która gromkimi brawami nagradzała młodych muzyków. Najpierw zagrała łodygowicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a potem na scenie wspólnie koncertowali muzycy dwóch orkiestr i ta część podobała się publiczności najbardziej. Na koniec na estradzie pozostała „Nova Kysuicanka” dechowkara ze Słowacji, która ma w swoim granie solistów więc przy dźwiękach melodyjnych słowackich piosenek widzowie ruszyli w tany! Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim. Koncert „Łączy nas kultura” odbył się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Interreg V-A Polska – Słowacja, a  wspólnie wykonane utwory polskie i słowackie były efektem warsztatów muzycznych, w których obie orkiestry uczestniczyły w czerwcu br.

Poniżej garść informacji o naszych gościach:

„Nova Kysucanka” powstała w 2004 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w KysuckimNovymMescie. Od początku funkcję kapelmistrza pełni Stefan Zabojnik. Większość część orkiestry to absolwenci średniej szkoły zawodowej w KysuckimNovymMeście. Największe sukcesy orkiestry to dwukrotnie uzyskane  „Złote pasmo” w 2012 i 2017 roku w Przeglądzie Orkiestr” w Tvardosinie”

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/koncert-laczy-nas-kultura-349.html

 

 

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na II. poschodí DK č. dv. 62 o výmere 15 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 49,80€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 20.12.2018 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA TALENTŮ ANEB JABLUNKOVSKÝ JARMARK

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z FMP, program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika na projekt „Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“.

Dne 31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, ke schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl rozvinout již započatou vzájemnou spolupráci mezi oběmi subjekty, poznat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úkolem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rámci Jablunkovského jarmarku vytvořit kontakty v oblasti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské hranice tyto kontakty upevňovat, aby přeshraniční spolupráce byla aktivní. Naplněním cíle projektu dojde ke kulturní a společenské výměně mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu.

Hlavní aktivity projektu:

  • uspořádání výstavy fotografií a obrazů v Jablunkově – červenec,
  • akce Jablunkovský jarmark – červenec,
  • uspořádání výstavy fotografií v Kysuckém Novém Mestě – srpen,
  • účast na akci partnera „Kysucký naj guláš2018“ (ukázka hasičské techniky) – září,
  • vytvoření společného propagačního materiálu – kalendárium akcí 2019 obou partnerských měst – září,
  • závěrečné shrnutí projektových aktivit a zakončení projektu – říjen.

Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financováno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR (15%).

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky v zmysle § 117 zák,č.343/2015 Z..z  a podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestské kultúrno-športové stredisko

Litovelská 871,  024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: František Mrmus

Tel.: 0903 654 809

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

webové sídlo: www.mkss.sk

 

Názov zákazky: Obstaranie kompletných dresových sád

Projekt – Podpora rozvoja športu 2018 – Podprogram č. 4

Hlavný kód CPV: 37400000-2

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 2032€

Podmienky financovania:

Z dotácie ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Podprogram č. 4 a 5 % spoluúčasti VO

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok!

Typ zmluvy: objednávka

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota predkladania ponúk do: 19.06.2018 do 12.00 hod.

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lehota dodania predmetu zákazky:

Do: 15.7.2018

Podmienky účasti:

Uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

Predložením referencií minimálne 5 futbalových klubov

Predložením cenovej ponuky

Splnenie požiadavky obstarávateľa (viď kritéria na hodnotenie ponúk)

Predloženie certifikátu deklarujúceho žiadané materiálové zloženie a zhodu o zdravotnej nezávadnosti v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou podľa STN 80 0055. /zhoda vlastností  produktu s Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením, par. 4 ods 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z.

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Cena

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna vyjadrená v Eurách.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

-          Cena celkom bez DPH

-          Výška DPH

-          Cena celkom s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

V cene musia byť zahrrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu obstarávania.

Opis predmetu zákazky:

Nákup dresov podľa priloženého zoznamu

Spôsob určenia ceny:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predpokladať.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podať námietky.

Príloha: Zoznam požadovaného tovaru

Dátum zverejnenia výzvy: 13.6.2018

Otváranie obálok: 20.6. 2018

Čítať celý článok...

Ponuka nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na II. poschodí DK č. dv. 62 o výmere 15 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 49,80€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 15.8.2017 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie