1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Kine Kysuca Kysucké Nové Mesto, ul. Hviezdoslavova (v správe MKŠS) o rozlohe: kultúrno-spoločenské priestory 170m2 v cene 20 €/rok/m2, sociálne a ostatné priestory o výmere 68m2 v cene 10 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kultúrno-športový účel, za podmienok:

-          raz ročne sa bude v priestoroch konať trojdňová výstava drobnochovateľov

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky s popisom činnosti je nutné doručiť najneskôr do 29. 10. 2018 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          v suteréne DK o výmere 10 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 30€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 14.9.2018 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

* * * * * * * * *

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na I. poschodí DK č. dv. 42 o výmere 6 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 49,80€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 14.9.2018 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na II. poschodí DK č. dv. 62 o výmere 15 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 49,80€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 14.8.2018 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky v zmysle § 117 zák,č.343/2015 Z..z  a podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestské kultúrno-športové stredisko

Litovelská 871,  024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: František Mrmus

Tel.: 0903 654 809

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

webové sídlo: www.mkss.sk

 

Názov zákazky: Obstaranie kompletných dresových sád

Projekt – Podpora rozvoja športu 2018 – Podprogram č. 4

Hlavný kód CPV: 37400000-2

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 2032€

Podmienky financovania:

Z dotácie ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Podprogram č. 4 a 5 % spoluúčasti VO

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok!

Typ zmluvy: objednávka

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota predkladania ponúk do: 19.06.2018 do 12.00 hod.

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lehota dodania predmetu zákazky:

Do: 15.7.2018

Podmienky účasti:

Uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

Predložením referencií minimálne 5 futbalových klubov

Predložením cenovej ponuky

Splnenie požiadavky obstarávateľa (viď kritéria na hodnotenie ponúk)

Predloženie certifikátu deklarujúceho žiadané materiálové zloženie a zhodu o zdravotnej nezávadnosti v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou podľa STN 80 0055. /zhoda vlastností  produktu s Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením, par. 4 ods 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z.

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Cena

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna vyjadrená v Eurách.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

-          Cena celkom bez DPH

-          Výška DPH

-          Cena celkom s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

V cene musia byť zahrrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu obstarávania.

Opis predmetu zákazky:

Nákup dresov podľa priloženého zoznamu

Spôsob určenia ceny:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predpokladať.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podať námietky.

Príloha: Zoznam požadovaného tovaru

Dátum zverejnenia výzvy: 13.6.2018

Otváranie obálok: 20.6. 2018

Čítať celý článok...

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie