1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky v zmysle § 117 zák,č.343/2015 Z..z  a podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestské kultúrno-športové stredisko

Litovelská 871,  024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: František Mrmus

Tel.: 0903 654 809

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

webové sídlo: www.mkss.sk

 

Názov zákazky: Obstaranie kompletných dresových sád

Projekt – Podpora rozvoja športu 2018 – Podprogram č. 4

Hlavný kód CPV: 37400000-2

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 2032€

Podmienky financovania:

Z dotácie ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Podprogram č. 4 a 5 % spoluúčasti VO

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok!

Typ zmluvy: objednávka

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota predkladania ponúk do: 19.06.2018 do 12.00 hod.

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lehota dodania predmetu zákazky:

Do: 15.7.2018

Podmienky účasti:

Uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

Predložením referencií minimálne 5 futbalových klubov

Predložením cenovej ponuky

Splnenie požiadavky obstarávateľa (viď kritéria na hodnotenie ponúk)

Predloženie certifikátu deklarujúceho žiadané materiálové zloženie a zhodu o zdravotnej nezávadnosti v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou podľa STN 80 0055. /zhoda vlastností  produktu s Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením, par. 4 ods 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z.

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Cena

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna vyjadrená v Eurách.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

-          Cena celkom bez DPH

-          Výška DPH

-          Cena celkom s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

V cene musia byť zahrrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu obstarávania.

Opis predmetu zákazky:

Nákup dresov podľa priloženého zoznamu

Spôsob určenia ceny:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predpokladať.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podať námietky.

Príloha: Zoznam požadovaného tovaru

Dátum zverejnenia výzvy: 13.6.2018

Otváranie obálok: 20.6. 2018

Čítať celý článok...

Ponuka nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na II. poschodí DK č. dv. 62 o výmere 15 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 49,80€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 15.8.2017 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

"Spája nás kultúra/Łączy nas kultura".

 

 

 

 

 

Hlavným cieľom mikroprojektu je propagácia kultúrneho dedičstva pohraničného územia prostredníctvom usporiadania spoločných vzdelávacích  workshopov venovaných hudbe, výtvarnému umeniu, ručnej, ľudovej a umeleckej výrobe .Naplnenie tohto cieľa prispieva k zintenzívneniu vzájomnej spolupráce medzi Lodygowicami a Kysuckým Novým Mestom a to nielen na inštitucionálnej úrovni ale aj medzi obyvateľmi, čo umožní vzájomne sa spoznať, spoznať kultúru susednej krajiny a zaistiť ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Číslo  INT/EB/BES/1/II/B/0051, realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Spoločný koncert dychoviek

 

Niekoľko týždňov sme sa na ne veľmi tešili a už sú za nami. Jakubovské hody sú najväčším podujatím v meste a získali si veľkú obľubu nielen u našich obyvateľov. Rušné uličky so stánkami so všakovakým tovarom, vôňa upečených dobrôt, plné hľadisko pod pódiom na námestí, veselo pri kolotočoch, priateľské rozhovory pri náhodných stretnutiach, maľovanie na tvár, remeselníci, to je len stručný opis atmosféry v meste A zdá sa mi, že už pár rokov k hodom patrí i letná búrka, ktorá nás ani tento rok nesklamala a prišla.

Ani bez bohatého kultúrneho programu a zahraničných hostí by to nešlo. V sobotu 22. júla sprievod mažoretiek, dychovej hudby Nová Kysučanka, dychovej hudby z Poľska) a tanečnej skupiny z Francúzska slávnostne otvorili Jakubovské hody. Sprievod skončil na Námestí slobody, kde šikovní moderátori Michaela Kicková a Michal Bohúň oficiálne privítali hostí: primátora mesta Ing. Jána Hartela, zástupkyňu Ing. Janu Svrčkovú, riaditeľa MKŠS Mgr. Juraja Čierňavu, starostu poľskej obce Gogolin Joachim Wojtalu, zástupcu starostu českého mesta Jablunkov Jiřího Hamróziho a vedúceho francúzskej výpravy Rolanda Conteho. Po otvorení tohto podujatia sa predviedli dychové hudby spoločným koncert, ktorý pripravili v rámci projektu "Spája nás kultúra". Z Poľska to bola dychová hudba z Lodygowíc a zo Slovenska dychová hudba Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta. Počas koncertu odzneli rôzne žánre v odaní obidvoch dychoviek.

Kysučanom sa koncert veľmi páčil a na záver ho ocenili dlhým potleskom.